• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.11.2015

Javni oglas o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Maglaj - neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poslovno radnoj zoni

Na osnovu člana 363 stav 1. Zakona o stvarnim pravima ("Sl. novine Federacije BIH", broj:66/13 i 100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine Federacije BIH" , broj: 17/14) i člana 9. stav 2. Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Maglaj - neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poslovno radnoj zoni "Liješnica" broj: 02-05-1-2276/15 od 05.11.2015. godine ("Sl. novine Općine Maglaj", broj 6/15), Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Maglaj objavljuje

JAVNI OGLAS
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Maglaj - neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poslovno radnoj zoni "Liješnica"


1. Općina Maglaj, sa sjedištem u ul. Viteška broj 4 u Maglaju, putem javnog nadmetanja – licitacije , prodaje nekretninu - neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Maglaj, označeno sa :

- k.č. broj: 1367/46 Lug, njiva površine 5000 m2, upisana u zk.ul. br. 6827 k.o. SP_ Maglaj , svojina Općina Maglaj sa 1/1 , po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta se odnosi na k.č. broj: 351/4 Lug, oranica/njiva 3. klase površine 5000 m2, upisana u pl. broj 674 k.o. Liješnica, posjednik Općina Maglaj sa 1/1.

Navedeno zemljište nalazi se obuhvatu Poslovno radne zone "Liješnica" Izmjene i dopune Regulacionog plana "Liješnica" ("Službene novine Općine Maglaj" , broj: 7/09) , na istom je predviđena izgradnja poslovno – proizvodnog objekta spratnosti VP+1 , dimenzija 60.0 x 20.0 m. Na grafičkom prikazu Plan parcelacije predmetna građevinska parcela je označena oznakom A6, i ista veže na postojeći put Fojnica – Maglaj odakle je i predviđen prilaz. Grafičkim prikazom građevinskih i regulacionih linija građevinska linija za izgradnju planiranih objekata je označena na udaljenosti od 20.0 metara od granice građevinske parcele prema putu Fojnica – Maglaj, a regulaciona linija predstavlja granicu građevinske parcele prema ovom putu.

2. Prodaja nekretnine iz tačke 1. ovog Javnog oglasa će se obaviti putem javnog nadmetanja - licitacije koja će se održati dana 07.12.2015. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12,00 sati , u zgradi Općine Maglaj u Sali Općinskog načelnika.

3. Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke 1. ovog Javnog oglasa iznosi 20,00 KM po 1m2 , odnosno ukupno 100.000,00 KM.

U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i naknada za pogodnost (renta), koje je kupac dužan platiti u postupku izdavanja poljoprivredne saglasnosti odnosno u postupku izdavanja odobrenja za građenje prema važećim propisima na dan donošnja rješenja o naknadi.

4. Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti kaparu u iznosu od 10% od početne prodajne cijene nekretnine iz tačke 3. ovog Javnog Oglasa , što iznosi 10.000,00 KM, na žiro račun Budžeta Općine Maglaj broj: 199-046-00032516-34 , općina 060, vrsta prihoda 722449 , prije početka licitacionog postupka , o čemu će Komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati.
Pravne i fizičke osobe koje nisu položile određenu kaparu ne učestvuju u licitaciji.
Učesniku licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos kapare će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine.
Ukoliko učesnik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija , odustane iz bilo kog razloga od ponude ili od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kapare .
Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja - licitacije.
Svaki učesnik je dužan uplatiti iznos od 150,00 KM , na žiro račun Budžeta Općine Maglaj broj: 199-046-00032516-34 , općina 060, vrsta prihoda 722611 s naznakom „naknada za troškove postupka licitacije“. Ova naknada se ne vraća učesniku licitacije.

5. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja – licitacije imaju sva domaća fizička i pravna lica, kao i strana fizička i pravna lica koja mogu sticati pravo vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH, u smislu odredaba člana 15. Zakona o stvarnim pravima ("SI. novine FBiH", br. 66/13 i 100/13), te dva ili više fizičkih , odnosno pravnih lica po osnovu ugovora o zajedničkoj gradnji ako su potpisi ugovarača ovjereni kod nadležnog organa za ovjeru potpisa.
U slučaju da osobu koja učestvuje u postupku licitacije zastupa punomoćnik, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

6. Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.

7. Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.
Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

8. Zainteresovana lica mogu pogledati nekretninu iz tačke 1. ovog Javnog oglasa i izvršiti uvid u potrebnu dokumentaciju, svaki radni dan do zatvaranja Javog oglasa u vremenu od 11,00 do 13,00 sati u Općini Maglaj u kancelariji broj 10 , kontakt osoba Đenana Bosnić, i dobiti potrebne informacije na telefon 032-609-672.

9. Po okončanju licitacionog postupka sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se ugovor o kupoprodaji nekretnine iz tačke 1. ovog Javnog oglasa , po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranilaštva.

10. Kupoprodajnu cijenu predmetne nekretnine (uz umanjenje plaćenog iznosa kapare) , učesnik licitacije koji je proglašen najuspješnijim, sa kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obavezan je uplatiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji, na žiro račun Budžeta Općine Maglaj br. 199-046-00032516-34 , općina 060, vrsta prihoda 722449 .

U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene , kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za period kašnjenja , računajući od dana dospijeća do isplate.

11. Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će se u roku od 3 dana po uplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

12.Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnina , takse za uknjižbu i sve ostale troškova koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

13. Ovaj Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu "Oslobođenje" , na Oglasnoj tabli Općine Maglaj i na internet stranici Općine Maglaj i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijava na Javni oglas se podnosi u pisanoj formi i mora sadržavati slijedeće
- za fizička lica: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona,
- za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat,
- za pravna i/ili fizička lica koja su zaključili ugovor o zajedničkoj gradnji, prilažu ugovor o zajedničkoj gradnji i ukoliko ugovorom nije određeno lice koje će učestvovati na javnom nadmetanju – licitaciji, notarski ovjerenu saglasnost ugovornih strana kojom se daje ovlaštenje za učešće na javnom nadmetanju – licitaciji,
- oznaku nekretnine na koju se odnosi prijava ,
a uz prijavu obavezno je priložiti slijedeće:
- ovjerenu fotokopiju lične karte – za fizička lica,
- ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar ili rješenja o obavljanju djelatnosti – za pravna lica,
- ovjerenu fotokopiju ID broja poreznog obveznika – za pravna lica,
- dokaz o uplaćenom iznosu od 10.000,00 KM na ime kapare,
- dokaz o uplaćenom iznosu od 150,00 KM , na ime naknade za troškove postupka licitacije.


Prijave sa traženim dokumentima podnose se u zatvorenoj koverti na Protokol Općine Maglaj u Šalter Sali Općine Maglaj ili preporučeno putem pošte, na adresu

Općina Maglaj
Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Maglaj
Viteška broj 4.
74250 Maglaj
sa naznakom
"Prijava na Javni glas o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Maglaj-
- neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poslovno radnoj zoni Liješnica - ne otvarati"


Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme , adresu/sjedište i kontakt telefon.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Tekst oglasa možete preuzeti ovdje >> Download

Skicu možete preuzeti ovdje >> Download