• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.09.2015

Informacija o otvorenom javnom pozivu na koji se mogu prijaviti organizacije civilnog društva (OCD/NVO) iz Bosne i Hercegovine

Ovim putem vas želimo obavijestiti da je Državni IPA koordinator (DIPAK) otpočeo proces pripreme sektorskih planskih dokumenata. Kao prva faza u primjeni sektorskog pristupa u procesima korištenja IPA II, obaveza BiH je da u skladu sa formatima i planom predstavljenim od strane Evropske komisije pripremi sektorske planske dokumente (SPD) za period programiranja IPA II 2015 - 2017. Proces priprema SPD-a, u skladu sa svojim odgovornostima i nadležnostima, koordinira Državni IPA koordinator (DIPAK). Na osnovu prioriteta iz Indikativnog strateškog dokumenta za IPA II za BiH (2014-2017) i Zaključaka Vijeća ministara BiH sa sjednice održane 25.06.2015.godine Direkcija za evropske integracije - Ured državnog IPA koordinatora (DIPAK) , poziva organizacije civilnog društva i zainteresovanu javnost/ eksperte da izraze svoju eventualno interesovanje za učešće u radu sektorskih radnih grupa u okviru procesa konsultacija za pripremu Sektorskog planskog dokumenta (SPD) za sektore:

- konkurentnost i inovacije i obrazovanje,

- zapošljavanje,

- socijalna zaštita.Više informacija o ovom pozivu, kao i prijavni obrazac, možete naći na web stranici Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH:

http://dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=15699&langTag=bs-BA


http://dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=15710&langTag=bs-BA


Prijavni obrazac je potrebno popuniti i dostaviti do 07.10.2015. godine elektronskim putem na adresu: Miroslava.Vidosavljevic@dei.gov.ba.

Napominjemo da je u procesima vezanim za korištenje IPA II zvanični jezik engleski, tako da DIPAK neće obezbjeđivati prevođenje bilo kakvih dokumenata ili toka sastanaka na lokalne jezike.