• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.06.2015

27. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13-prečišćen tekst») i zaključka Kolegija od 11.06.2015.godine,

SAZIVAM
27. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan ČETVRTAK 25.06.2015.godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


DNEVNI RED


1. Pregled aktivnosti vezano za sanaciju šteta poslije prirodnih nesreća između dvije sjednice Općinskog vijeća Maglaj (od 14 .05. 2015. godine – do danas) Download

2.
a) Izvještaj o radu Mjesnih zajednica za 2014.godinu
b) Program rada Mjesnih zajednica za 2015.godinu
Download

3. Informacija o planu upisa učenika u I- razred srednjih škola za školsku 2015/2016 godinu Download

4. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Maglaj Download

5. Prijedlog Odluka:

a) Odluka o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja Download

b) Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta «Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja» Download

6. Plan zaštite od požara na području općine Maglaj Download

7. Prijedlog Odluke za kupovinu nekretnine za potrebe izgradnje Društvenog doma u MZ Bakotić-Krsno Polje Download

8. Korištenje parking prostora na području Općine Maglaj Download

9. Informacija o provedenim referendumima za Maglaj grad i Novi Šeher Download

10. Pristupanje izmjeni regulacionog plana Bijela Ploča Download


Vijećnička pitanja i inicijativePREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić