• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.06.2015

KONKURS za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2014/2015. godinu

Na osnovu člana 3. Odluke o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Maglaj za akademsku 2014/2015. godinu, broj:02-05-1-1086/15 od 07.05.2015. godine, Služba za boračko- invalidsku, socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj r a s p i s u j e

K O N K U R S


za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2014/2015. godinu


I

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da imaju prebivalište na području općine Maglaj,
- da su redovni studenti studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini,
- da u 2014/2015. akademskoj godini ne koriste stipendiju ili studentski kredit od nekog drugog subjekta.
Pravo učešća na konkursu nemaju studenti:
- koji obnavljaju godinu na istom ili drugom fakultetu,
- koji imaju status apsolventa,
- koji studiraju na privatnim visokoškolskim ustanovama

II

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) Izvod iz matične knjige rođenih
2) potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 6 mjeseci);
3) uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta dodiplomskog studija;
4) za studente prve godine dodiplomskog studija svjedodžbe I-IV razreda srednje škole;
5) za studente prve godine dodiplomskog studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi; -fotokopija diplome učenika generacije iz predhodne školske godine;
6) za studente druge i viših godina dodiplomskog studija- uvjerenje visokoškolske ustanove sa izvedenom prosječnom ocjenom, u akademskoj 2014/2015. godini;
7) za studente dodiplomskog studija kojima su srušeni objekti od poplava i klizišta -uvjerenje nadležnog općinskog organa o totalnoj šteti objekta uzrokovana poplavama ili klizištima u 2014. godini,
8) izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) ovjerena od strane nadležnog organa
9) za studente dodiplomskog studija kojima član zajedničkog domaćinsta ostvaruje stalnu socijalnu pomoć- uvjerenje JU Centra za socijalni rad o ostvarivanju stalne socijalne pomoći
10) za studente dodiplomskog studija sa utvrđenim stepen invalidnosti - fotokopija rješenja o utvrđenom stepenu invalidnosti izdata od nadležnog organa
11) za studente dodiplomskog studija koji u zajedničkom domaćinstvu imaju djecu predškolskog uzrasta ili dijete na školovanju u mjestu prebivališta – dokaz za svako dijete Izvod iz MKR ili potvrda o pohađanju škole u mjestu prebivališta
12) za studente dodiplomskog studija koji u zajedničkom domaćinstvu imaju djecu na školovanju izvan mjesta prebivališta – potvrdu o pohađanju škole izvan mjesta prebivališta ;
13) za studente dodiplomskog studija koji su ostvarili uspjeh na takmičenju kao pojedinci- dokaz o osvojenoj najvišoj nagradi koju posjeduje na svim nivoima vlasti uključujući i državna takmičenja;
14) za studente dodiplomskog studija koji nemaju jednog ili oba roditelja –Izvod iz MK umrlih za roditelje
15) izjavu da nisu korisnici stipendiju od drugog davaoca za akademsku 2014/2015. godine

III

U slučaju prijave na konkurs studenata čije su ocjene na fakultetu iskazane od 1-5 primjenjivat će se tumačenje Ministarstva za obrazovanje nauku kulturu i sport ZDK

IV

Sva dokumenta uz prijavu dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

V

Konkurs ostaje otvoren 15 dana računajući od dana objave.

VI

Prijave dostavljati u zatvorenoj koverti na Protokol/Pisarnicu Općine Maglaj
ili putem pošte na adresu:

OPĆINA MAGLAJ
Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu,
opću upravu i društvene djelatnosti
sa naznakom:

KOMISIJI ZA DODJELU OPĆINSKIH STUDENTSKIH STIPENDIJA

„Prijava na konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2014/2015. godinu -NE OTVARAJ“


VII

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane .
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Dokument Konkursa možete preuzeti ovdje >> Download