• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.02.2021

2. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 22.01.2021.godine, sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 03.02.2021. godine sa početkom u 09:00 sati, u kinosali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa konstituirajuće sjednice i 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 30.12.2020.godine

 

DNEVNI RED

1. Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2021.godinu; Download

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. -30.06.2020.godine; Download

3. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2021.godinu; Download

4. a) Periodični finansijski izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.06.2020.godine. Download
b) Periodični finansijski izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. - 30.09.2020.godine; Download

5. Dokument okvirnog Budžeta/Proračuna 2021 – 2023.godine; Download

6. Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2022. godinu; Download

7. Program rada Načelnika općine i općinskih službi Općine Maglaj za 2021.godinu; Download

8. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2021.godinu; Download

9. Osnovni zadaci i programska orijentacija za rad Općinskog pravobranioca u 2021.godini; Download

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća kao stalnih radnih tijela
a) Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise; Download
b) Komisija za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana; Download
c) Komisija za privredu, prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoliša; Download
d) Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo; Download
e) Komisija za društvene odnose, odnose sa vjerskim zajednicama, boračko invalidska i socijalna pitanja; Download
f) Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu i sport; Download
g) Komisija za pitanja mladih i ravnopravnost polova; Download
h) Etička komisija časti; Download
i) Komisija za zaštitu kulturno historijskog i privrednog naslijeđa i turizam; Download
j) Komisija za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz historije Maglaja; Download
k) Komisija za dodjelu javnih priznanja; Download

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju;
a) Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina; Download
b) Komisija za utvrđivanje tržišne vrijednosti na imovinu, naslijeđe i poklon; Download
c) Drugostepena stručna komisija; Download

12. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj – južni dio“, po zahtjevu ALU WOOD INŽINJERING d.o.o. Maglaj; Download

13. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Maglaj centar – južni dio“, po zahtjevu DŽINO PETROL d.o.o. Maglaj; Download

14. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Kosova“ – po zahtjevu DŽINO PETROL d.o.o. Maglaj; Download

15. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj- sjeverni dio“ po zahtjevu „EURO MEAT“ doo Maglaj; Download

16. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Mehinagić – Ruvić (Rifat) Samri iz Maglaja, radi oblikovanja građevinske parcele; Download

17. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Suljaković (Muhamed) Taibu iz Maglaja, radi oblikovanja građevinske parcele; Download

18. Prijedlog Odluke o prosječnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2021.godinu; Download

19. Prijedlog Rješenja o izuzimanju zemljišta u korist Općine Maglaj radi formiranja građevinske parcele broj 72 po Regulacionom planu „Centar Maglaj – južni dio“; Download

20. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava svojine u korist Zamboni (Ferdo) Zdenka iz Maglaja kao pravnog sljednika graditelja garaža; Download

21. Prijedlog srednjoročnog - trogodišnjeg plana potencijalnih projekata JPP-a 2021- 2023.g. i godišnjeg plana potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za 2021.godinu; Download

22. Odluka o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i naknada članovima Komisija Općinskog vijeća; Download

23. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka i samostalnih vijećnika u 2021.godini; Download

24. Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije; Download

25. Prijedlog Odluke o učešću općine Maglaj kao osnivača KJD u sufinansiranju; Download

26. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Maglaj udruženjima građana i humanitarnim organizacijama na privremeno korištenje; Download

27. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenika MZ-a općine Maglaj; Download

28. Odluka o pokretanju procedure izbora i imenovanja u reguliranim organima općine Maglaj; Download

29. a) Rješenje o razrješenju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Maglaj; Download
b) Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Maglaj (uz prilog Tekst Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Maglaj); Download

 

Brifing Načelnika općine između dvije sjednice
Vijećnička pitanja i inicijative