• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.11.2019

33. redovna sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 27.11.2019.godine, sazivam 33. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 05.12. 2019. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:
Verifikaciju Zapisnika sa 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

DNEVNI RED

1. Periodični finansijski izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.09.2019. godine;  Download

2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti u postupku formiranja podružnice JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj - Podružnica „Sportska dvorana“ Maglaj;  Download

3. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi („Uborak“,„Krbulja“);  Download

4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi „Liješnica“;  Download

5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom (Andrić (Branko) Patriku iz Žepča, radi oblikovanja građevinske parcele;  Download

6. Rješenje o formiranju Stručne komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata;  Download

7. Informacija o početku aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine;  Download

8. Informacija - Godišnji program rada JU Dječiji vrtić Maglaj za školsku 2019/2020.godinu; Download

9. Informacija o stanju obrta, malog i srednjeg poduzetništva na općini Maglaj;  Download

10. Informacija o poticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Maglaj u 2019. godini;  Download

11. Informacija o stipendiranju studenata sa teritorije općine Maglaj za školsku 2018/ 2019.godinu;  Download

12. Informacija o priznavanju prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobilisanih branitelja;  Download

 

Brifing Načelnika općine između dvije sjednice.

Vijećnička pitanja i inicijative.