• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.02.2019

24. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 04.02.2019. godine, sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za ponedjeljak, 11.02.2019. godine sa početkom u 8,30 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikaciju Zapisnika sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

DNEVNI RED


1. Informacija vezana za događanja od 03/04. 02.2019.godine uslijed porasta nivoa rijeke Bosne i pritoka na području općine Maglaj; 
2. Plan i program rada Jedinstvenog organa Općinski načelnik za 2019. godinu; Download
3. Nacrt Programa rada OV za 2019. godinu;  Download
4. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka i samostalnih vijećnika u 2019. godini;  Download
5. Odluka o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajuće, zamjenika predsjedavajuće/dopredsjedavajuće i naknada članovima Komisija Općinskog vijeća;  Download
6. Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije za 2019.godinu;  Download
7. Odluka o izmjenama i dopunama Pravila ustanove Dom kulture „Edhem Mulabdić“
Maglaj; Download
8. Plan i program rada KJD d.o.o. Maglaj za period 01.01. – 31.12.2019.godinu; Download
9. Pijačni red Gradske pijace u Maglaju;  Download
10. Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2019.godinu; Download
11. Nacrt Programa utroška sredstava - Poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2019. godinu; Download
12. Program javne higijene i zimsko održavanje gradskih javnih površina za 2019.godinu; Download
13. Program održavanja, sanacija, rekonstrukcije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica na području općine Maglaj u 2019. godini; Download
14. Program održavanje javne rasvjete za 2019. godinu;  Download
15. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluka o provođenju planskih dokumenata Općine Maglaj;  Download
16. Nacrt Odluke o procječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2019. godinu; Download

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

- Vijećnička pitanja i inicijative.