POVRATAK NAZAD


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude po direktnom sporazumu
Datum: 15.02.2017.

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“ Sl. glasnik BiH” broj 39/14) i člana 5. stav 2. tačka b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općine Maglaj broj 01-49-552/15 od 05.03.2015. godine te člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Sl. novine Općine Magla” broj 8/07, 3/08 i 6/08), a u vezi sa Posebnom odlukom broj 01-49-157/17 od 30.01.2017. godine, Općinski načelnik d o n o s i

O D L U K U


I

Prihvaća se ponuda pristigla od strane “AGROPROJEKAT” Ul. Butmirka cesta br.38 Ilidža, Sarajevo od 06.02.2017. godine, pristigla u postupku direktnog sporazuma za dodjelu ugovora o javnoj nabavci za vršenje usluga „Izrada Strategije razvoja poljoprivrede općine Maglaj za period 2017- 2021 godina“ po zahtjevu broj 01-49-157/17-1 od 02.02.2017. godine.

II

Zahtjev za ponudu je poslan na tri adrese od kojih su i pristigle ponude, i to:

1. “AGROPROJEKAT” ,Butmirska cesta 38, Ilidža, Sarajevo…. 5.800,00 KM nije u sustavu PDV-a,
2. Federalni zavod za poljoprivredu, Butmirska cesta 40, Ilidža, Sarajevo… 9.360,00 KM nije u
sustavu PDV-a,
3. Univerzitet “Džemal Bijedić”, Agromediteranski fakultet, Univerzitetski kampus, Mostar …
8.190,00 KM sa PDV-om.

Kao cjenovno najnižoj ponudi u vrijednosti 5.800,00 KM (bez PDV-a jer isti nije u sustavu PDV-a) dodjeljuje se “AGROPROJEKTU” Ul. Butmirka cesta br.38 Ilidža, Sarajevo, ugovor o vršenju usluga „Izrada Strategije razvoja poljoprivrede općine Maglaj za period 2017- 2021 godina“.

III

Izvor financiranja sredstava budžeta/proračuna Općine Maglaj za 2017. godinu, sa pozicije – „Subvencije-sufinanciranje projekata u poljoprivrednoj proizvodnji“, ekonomski kod 614414.

IV

Na osnovu ove odluke zaključit će se odgovarajući ugovor, kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze Općine Maglaj, kao ugovornog organa i “AGROPROJEKTU” Ul. Butmirka cesta br.38 Ilidža, Sarajevo, kao vršitelja usluge.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku možete preuzeti ovdje >> Download