POVRATAK NAZAD


Odluka o izboru najpovoljnije ponude
Datum: 14.02.2017.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:39/14) a u vezi sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj:01-49-997/14-11 od 03.02.2017.godine Komisije za javne nabavke u 2017.godini i Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:01-49-997/14-4 od 02.12.2016.godine, Općina Maglaj, ovlašteno lice ugovornog organa Načelnik općine Maglaj, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponudeI

Najpovoljnija ponuda za izvođenje radova na „utopljavanju Doma kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj“ je ponuda ponuđača „GTR“ D.O.O. MOSTAR u iznosu od 72.920,25KM, sa PDV-om.

II

Ponuda je dostavljena u postupku Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na „utopljavanju „Doma kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj“, koji je objavljen na portalu Javnih nabavki dana 25. 01. 2017.godine, pod brojem:1140-7-3-1-3-1/17.

III

Odabrani ponuđač je dužan u roku od pet dana od dana zaprimanja obavještenja dostaviti dokaze kojim je tenderskom dokumentacijom ponuđaču koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku utvrđena obaveza dostavljanja dokaza u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, tačka a) do I).

IV

Za realizaciju iste zadužuje se Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

VI

Prema članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom o pokretanju postupka broj:01-49-997/14-4 od 02.12.2016.godine pokrenut je postupak javne nabavke za izvođenje radova“Utopljavanje Doma kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj“.

Odbaran je konkurentski zahtjev za dostavu ponuda koji je objavljen na portalu Javnih nabavki dana 25.01.2017.godine pod brojem:1140-7-3-1-3-1/17.
Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

U ostavljenom roku pristiglo je osam ponuda i to:
1. G.D. „KONSTRUKCIJE“ d..o.o. MOSTAR,
2. DOO „DŽENA“ GRADAČAC,
3. NIWEX d.o.o.. Derventa,
4. „ALMY“ d.o.o. ZENICA,
5. „ DKM GRADNJA“ MAGLAJ,
6. „KRISTAL-KOMERC“ d.o.o. Konjic ,
7. „GTR“ D.O.O. MOSTAR i
8. „ALU WOOD INŽINJERING“ d.o.o. Maglaj

Odlukom broj:01-49-61/17 od 12.01.2017.godine Načelnik općine Maglaj imenovao je Komisiju za javne nabavke u 2017.godini.
Komisija je izvršila javno otvaranje ponuda dana 03. 02. 20017.godine o čemu je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda i isti je proslijedila svim ponuđačima.

Komisija je na zatvorenom sastanku izvršila rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponuda (najniža cijena), te je sačinila konačnu listu ponuda rangiranu po cijenama ponuda i utvrdila najpovoljnijeg ponuđača kako slijedi:

1. "GTR" D.O.O. MOSTAR, - 72.920,25 KM
2. "DKM GRADNJA" MAGLAJ - 79.460,59 KM
3. NIWEX d.o.o. DERVENTA - 79.969,50 KM
4. "KRISTAL-KOMERC" d.o.o. KONJIC - 79.999,99 KM
5. DOO "DŽENA" GRADAČAC - 80.432,35 KM
6. "ALU WOOD INŽINJERING" Maglaj - 80.605,98 KM
7. "ALMY" d.o.o. ZENICA - 87.090,12
8. G.D."KONSTRUKCIJE" d.o.o. MOSTAR - 94.120,79 KM

Sve ponude su ocijenjene kao formalno pravno ispravne.

Na osnovu prednje navedenog Komisija je prema utvrđenom kriteriju „najniža cijena“ utvrdila da ponuda ponuđača „GTR“ D.O.O. MOSTAR ima najnižu cijenu i to za izvođenje radova na utopljavanju Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj u iznosu od 72.920,25, sa PDV-om, i predložila ugovornom organu da sa istim zaključi ugovor za predmetne radove.

Na osnovu izloženog a primjenom člana 64.stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa: Općina Maglaj u roku od 5 dana od dana prijema Odluke. Žalba se podnosi u 3 (tri) primjerka, kako bi mogla biti uručena izabranom ponuđaču, Uredu za razmatranje žalbi i Ugovornom organu. Žalba se podnosi neposredno Ugovornom organu u pisanoj formi, direktno ili putem preporučene poštanske pošiljke.

Odluku u PDF formatu možete preuzeti ovdje >> Download