Loading...

OPĆINA MAGLAJ

JAVNI POZIVI

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta u državnoj svojini, Nacrtu Odluke o privremenom korištenju javnih površina i Programu zauzimanja javnih površina za postav
 • Datum : 20.04.2018
 • Od : Press

 

Pozivaju se sva zainteresirana pravna lica i građani općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta u državnoj svojini i Nacrtu Odluke o privremenom korištenju javnih površina kao i Programu zauzimanja javnih površina za postavljanje ljetnih bašti 27.04.2018. godine ( petak ) u 12,00 sati u sali Općinskog vijeća.

JAVNI OGLAS za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije Maglaj
 • Datum : 19.04.2018
 • Od : Press

I – Upražnjene pozicije:

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjena radna mjesta
 • Datum : 04.04.2018
 • Od : Press

Na osnovu člana  23. Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji Bosne  i Hercegovine (“Služben novine Federacije BiH”, broj: 49/05), a  u vezi sa  Odlukom o potrebi raspisivanja javnog oglasa broj:01-34-3-775/18 od 02.04.2018.godine, Općinski  načelnik Maglaj objavljuje

Javni poziv za izražavanja interesa za fizička lica s područja općine Maglaj za Projekat "Javni radovi za siguran život"
 • Datum : 03.04.2018
 • Od : Press

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR) je trogodišnja inicijativa (2016.-2018.) koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS) i dva entitetska saveza opština/općina i gradova. Projekat se implementira u 21 jedinici lokalne samouprave (JLS) u BiH.

Javni natječaj za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
 • Datum : 05.03.2018
 • Od : Press

Na osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

Obavijest za aplikante tekućih Javnih poziva za omladinske projekte, omladinski sport, kulturu i civilna udruženja/NVO
 • Datum : 21.02.2018
 • Od : Press

 

Obavještavamo potencijalne aplikante po objavljenim Javnim pozivima za omladinske projekte, omladinski sport, kulturu i civilna udruženja/NVO da je produžen rok za aplikaciju do 09.03.2018. godine ( petak ) s ciljem kvalitetnog popunjavanja obrazaca po LOD Metodologiji.

JAVNI POZIV za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata ostalih civilnih udruženja iz Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu
 • Datum : 15.02.2018
 • Od : Press

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj(“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu i člana 34. Odluke o izvršavanju Buažeta Općine Maglaj za 2018. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 13/17) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 4/08), Općinski načelnik donosi

JAVNI POZIV za dostavljanje aplikacija za dodjelu sredstava za omladinski sport iz Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu
 • Datum : 15.02.2018
 • Od : Press

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu i člana 34. Odluke o izvršavanju Buažeta Općine Maglaj za 2018. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 13/17) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 4/08), Općinski načelnik donosi

JAVNI POZIV za dostavljanje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu
 • Datum : 15.02.2018
 • Od : Press

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu i člana 34. Odluke o izvršavanju Buažeta Općine Maglaj za 2018. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 13/17) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 4/08), Općinski načelnik donosi

JAVNI POZIV za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za sufinansiranje omladinskih projekata iz Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu
 • Datum : 15.02.2018
 • Od : Press

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu i člana 34. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2018. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 13/17) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 4/08),  Općinski načelnik donosi

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za imenovanje Zdravstvenog savjeta Općine Maglaj
 • Datum : 15.02.2018
 • Od : Press

 

Općinski načelnik Općine Maglaj, raspisuje Javni poziv za prikupljanje prijava za imenovanje Zdravstvenog savjeta Općine Maglaj, a u cilju ostvarivanja mjera društvene brige za zdravlje građana i ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata.

U toku ažuriranje podataka poljoprivrednih gazdinstava i Javni poziv Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
 • Datum : 26.01.2018
 • Od : Press

 

U Šalter sali Općine Maglaj ( šalter broj 3 ) u toku je ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava ( animalna ili biljna proizvodnja ) i time se ostvaruje pravo za podnošenje zahtjeva za novčanu podršku u 2018. godini. Svi klijenti imaju roka do 31. marta da izvrše ažuriranje, uključujući i one koji prvi put se upisuju u navedeni Registar.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava
 • Datum : 12.01.2018
 • Od : Press

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05) i Odluke o odobravanju realizacije Programa pomoći održivog povratka „Program pomoći zapošljavanju/ samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018 i 2019.godine“ broj: 03-36-2-371/17 od 01.12.2017.godine, a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2018. i 2019.godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

Produžen Javni poziv izbjeglicama, povratnicima i raseljenim osobama BIH
 • Datum : 29.12.2017
 • Od : Press

Produžen je rok za podnošenje prijava do 22.01.2018. godine za Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosnu i Hercegovinu i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine.


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153