• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.03.2021

JAVNI POZIV udruženjima građana i humanitarnim organizacijama na općini Maglaj za dodjelu poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Maglaj na privremeno korištenje

 

 

Na osnovu člana 60. Zakona o upravi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/97), člana 23. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/98) i člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), kao i Zaključka Općinskog vijeća Maglaj broj 02-45-1-315/2021 od 03.02.2021.godine Načelnik općine donosi

 

JAVNI POZIV

udruženjima građana i humanitarnim organizacijama na općini Maglaj za dodjelu poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Maglaj na privremeno korištenje

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava udruženja građana i humanitarnih organizacija s područja općine Maglaj, za dodjelu poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Maglaj na privremeno korištenjeu svrhu obavljanja njihovih djelatnosti.

Prostorije se nalaze na lokaciji „Dječiji centar“ Maglaj i  zgrada bivše TO.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća na Javnom pozivu i pravo na dodjelu poslovnih prostorija na privremeno korištenje imaju registrovana udruženja građana i humanitarne organizacije s područja općine Maglajkoja ispunjavaju opće i posebne kriterije iz Javnog poziva.

 

KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA:

 

Opći kriteriji:

1. Da je udruženje ili humanitarna organizacija registrovana za djelovanje na području općine Maglaj, odnosno Bosne i Hercegovine;

2. Da u svom radu realizacije aktivnosti od interesa za građane općine Maglaj ili doprinose razvoju iafirmaciji općine Maglaj i provode se na području općine Maglaj;

3. Da postoji ekonomska i društvena opravdanost postojanja udruženja;

4. Organiziranost i broj članova udruženja;

5. Specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju;

6. Aktivnosti koje su realizovane tokom proteklih godina;

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumenti koje je potrebno dostaviti u prijavi:

1. Popunjen prijavni obrazac za dodjelu poslovnog prostora za rad udruženja ili humanitarne organizacije (obrazac se nalazi OVDJE ili se može direktno preuzeti u prostorijama zgrade Općine Maglaj, Viteška 4 Maglaj – Protokol)

2. Rješenje o registraciji (ukoliko je izmijenjeno, dostaviti i osnovno rješenje);

3. Program rada za 2021. godinu;

4. Finansijski plan za 2021. godinu;

5. Izvještaj o radu za 2019. i 2020.godinu,

6. Izvještaj o realizovanim projektima tokom zadnjetri godina;

7. Izvještaj sa održane zadnje Skupštine udruženja građana ili humanitarne organizacije:

8. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ili uvjerenje poreske uprave da udruženje/organizacija nije poreski obveznik;

9. Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike ili izjava ukolikoudruženje/organizacija nema zaposlenih lica;

10. Bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za 2019 i 2020.godinu;

11. Statut udruženja građana ili humanitarne organizacije

12. Broj člnova udruženja

13. Zvaničan spisak članova upravljačkih struktura udruženja

14. Izjava odgovornog lica udruženja građana ili humanitarne organizacije, da Komisija za dodjelu poslovnih prostorija u vlasništvu općine Maglaj udruženjima građana i humanitarnim organizacijama na privremeno korištenje, može Statut udruženja građana ili humanitarne organizacije javno objaviti.

 

OCJENA PRIJAVA:

Ocjenu i pripremu prijedloga rang liste udruženja građana i humanitarnih organizacija pristiglih na ovaj poziv, vrši Komisija koju imenuje Načelnik općine Maglaj.

U razmatranje se neće uzeti prijave udruženja građana ili humanitarnih organizacija koji ne ispunjavaju opće i posebne kriterije iz ovog poziva,

Dodjela poslovnih prostorija  vršit će se po Kriterijima za dodjelu poslovnih prostorija u vlasništvu općine Maglaj udruženjima građana  (organizacijama, društvima, boračkim i dr.)  na privremeno korištenje“.

Uzimajući u obzir broj prijava i broj udruženja građana odnosno humanitarnih organizacija  koja zadovoljavaju uslove Javnog poziva, podjelu poslovnih prostorija moguće je izvršiti tako da u jednoj prstoriji bude smješteno više organizacija, što će prije svega zavisiti od ispunjenja posebnih kriterija.

 

PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol općine Maglaj ili poštom na adresu:

Općina Maglaj

Viteška 4

74250  Maglaj

„Prijava na Javni poziv – ne otvaraj“,

(sa napomenom za JAVNI POZIV udruženjima građana i humanitarnim organizacijama  na općini Maglaj za dodjelu poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Maglaj na privremeno korištenje )

 

Prijava u cjelosti mora biti dostavljena u printanoj formi na A4 formatu.

 

Svi dokumenti koji se predaju u prijavi moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 31.03.2021. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na web stranici Opšćine Maglaj www.maglaj.ba.

Protiv Odluke o izboru korisnika sredstava, učesnik Javnog poziva može podnijeti prigovor Načelniku općine Maglaj u roku tri dana od dana objavljivanja rezultata.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti općine Maglaj ili na telefon broj 032 465 830, 032 465 832 i 032 465 834.