• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.10.2020

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u svrhu sufinansiranja troškova vantjelesne oplodnje  u 2020. godini

 

Na osnovu člana 9. Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje  u 2020. godini, Načelnik općine Maglaj objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u svrhu sufinansiranja troškova vantjelesne oplodnje  u 2020. godini

 

I

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći u svrhu sufinansiranja troškova  liječenja  neplodnosti  postupcima biomedicinski potpomognute  oplodnje u skladu sa Pravilnikom  o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje  u 2020. godini.

 

II

Sredstva za realizaciju ovog Javnog poziva utvrđena su u Budžetu Općine Maglaj za 2020.godinu.

 

III

Kriteriji za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć iz tačke I su:

1.Da žena koja podnosi zahtjev se nalazi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici i da je brak odnosno vanbračna zajednica postojao najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava;

2.Da oba partnera u bračnoj zajednici imaju prebivalište na području općine Maglaj prije podnošenja zahtjeva, a jedan bračni partner da ima najmanje 3 (tri) godine prebivalište na području općine Maglaj prije podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava;

3.Da oba partnera u vanbračnoj zajednici imaju prebivalište na istoj adresi na području općine Maglaj najmanje 3 (tri) godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava;

4.Da žena može roditi dijete samo u postupku vantjelesne oplodnje, za šta posjeduje odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

 

IV

Žene koje ispunjavaju kriterije za ostvarivanje prava iz Javnog poziva prilikom podnošenja zahtjeva na propisanom obrascu za ostvarivanje prava dužne su dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

a) Za bračne partnere:

*Fotokopija lične karte oba bračna partnera;

*Dokaz o prebivalištu oba bračna partnera (original ili ovjerena fotokopija);

*Ovjerenu izjavu jednog bračnog partnera da ima prebivalište na području općine Maglaj najmanje 3 (tri) godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava;

*Izvod iz matične knjige vjenčanih (original ili ovjerena fotokopija);

*Nalaz i dokaz za liječenje neplodnosti metodama vantjelesne oplodnje izdat od nadležne ginekološko - akušerske klinike ili specijaliste ginekologije koji se bave humanom reprodukcijom u javnoj ili privatnoj zdravstvenoj zaštiti žene ZDK;

*Predračun ili račun troškova postupka vantjelesne oplodnje izdat u 2020. godini od strane zdravstvene ustanove koja provodi usluge vantjelesne oplodnje;

*Fotokopija tekućeg računa podnosioca zahtjeva.

 

b) Za vanbračne partnere:

*Fotokopija lične karte oba vanbračna partnera;

*Dokaz o prebivalištu oba vanbračna partnera (original ili ovjerena fotokopija);

*Ovjerenu izjavu oba vanbračna partnera da imaju prebivalište na području općine Maglaj najmanje 3 (tri) godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava;

*Ovjerena izjava oba vanbračna partnera, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, o postojanju vanbračne zajednice u smislu odredbe člana 3. Porodičnog zakona FBIH;

*Nalaz i dokaz za liječenje neplodnosti metodama vantjelesne oplodnje izdat od nadležne ginekološko - akušerske klinike ili specijaliste ginekologije koji se bave humanom reprodukcijom u javnoj ili privatnoj zdravstvenoj zaštiti žene ZDK;

*Predračun ili račun troškova postupka vantjelesne oplodnje izdat u 2020. godini od strane zdravstvene ustanove koja provodi usluge vantjelesne oplodnje;

 

V

Prilog ovog Javnog poziva čine obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava, OB-VO-1 (za podnosioca u bračnoj zajednici) i OB-VO-2 (za podnosioca u vanbračnoj zajednici).

Obrasci se mogu preuzeti i na protokolu Općine Maglaj.

 

VI

Visina i način isplate jednokratne novčane pomoći utvrdit će se odlukom Načelnika općine u skladu sa članom 5. Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje u 2020. godini, u zavisnosti od broja podnesenih prijava  i planiranih budžetskih sredstava.

 

VII

Načelnik općine imenovat će tročlanu komisiju koja će uvidom  u  podnesene  prijave utvrditi da li dostavljena dokumentacija ispunjava uslove ovog Javnog poziva, te sačiniti rang listu potpunih prijava prema redoslijedu zaprimanja.

Isplata nočanih sredstava će se vršiti prema utvrđenoj rang listi, a do utroška sredstava planiranih u budžetu.

 

VIII

Javni poziv biti će objavljen na oglasnoj tabli općine Maglaj, službenoj web stranici Općine Maglaj i putem RTV Maglaj.

 

 

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu

OPĆINA MAGLAJ, KOMISIJA ZA VANTJELESNU OPLODNJU sa naznakom „Javni poziv za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje u 2020. godini“ putem protokola općine Maglaj.

 

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Obrazac bračna zajednica

Obrazac vanbračna zajednica