• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.03.2020

JAVNI OGLAS za imenovanje člana Općinske izborne komisije Maglaj

Na osnovu člana 2.12 stav (5) Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik BiH “, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13, 7/14 i 31/16), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj:57/17, 60/17, 10/18, 29/18 i 36/19) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Maglaj broj: 02-04-1-46/20 od 20.02.2020.godine, („Službene novine Općine Maglaj”, broj: 2/20), Općinsko vijeće Maglaj, raspisuje


JAVNI OGLAS
za imenovanje člana Općinske izborne komisije Maglaj

I

Objavljuje se javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Maglaj.
Člana Općinske izborne komisije Maglaj imenuje Općinsko vijeće Maglaj, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.
U skladu sa Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 57/17, 60/17, 10/18,29/18 i 36/19), osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije Maglaj treba ispunjavati slijedeće opće uvjete:

1. da je osoba sa pravom glasa,
2. da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom.

II

(1) Pored općih uvjeta iz prethodne tačke ovog javnog oglasa, osoba koja je kandidat za člana
Općinske izborne komisije Maglaj mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
1. da ima prebivalište na području Općine Maglaj;
2. da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETSC i
3. da posjeduje iskustvo u proveđenju izbora.

(2) Pod iskustvom u proveđenju izbora podrazumijeva se:
1. članstvo u izbornoj komisiji i
2. članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH,

III

(1) Sastav Općinske izborne komisije treba biti multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništa provedenom na državnom nivou.

(2) Sastav Općinske izborne komisije će u pravilu odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova.

IV

U skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona BiH, za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba:
- koja se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6, 1.7 i 1.7a Poglavlje I Izbornog zakona BiH;
- koja je član najvišeg izvršno–političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
- koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;
- koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
- kojoj je izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona BiH ili propisa za koji je lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.


V

Član Općinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH).
Član Općinske izborne komisije ne može biti osoba koja obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8.stav (6) Izbornog zakona BiH, odnosno osoba koju je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko vijeće, odnosno skupština općine.


VI

Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. kraću biografiju ;
2.uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci:
3.izvod iz matične knjige rođenih;
4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;
5. dokaz o posjedovanju iskustva kandidata u provođenju izbora (potvrda izborne komisije o imenovanju i radu u biračkom odboru, rješenje o imenovanju u izbornu komisiju ili birački odbor);
6. ovjerenu fotokopiju lične karte;
7. uvjerenje o prebivalištu izdato od CIPS-a, ne starije od tri mjeseca;
8.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne stariji od šest mjeseci;
9. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini;
10. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke IV ovog javnog oglasa ( član 2.3 Izbornog zakona BiH);
11. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke V ovog javnog oglasa (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH), odnosno da osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže i člana 1.8.stav (6) Izbornog zakona BiH, odnosno da osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije nije osoba koja obavlja izvršnu funkciju , odnosno osoba koju je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH ,Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko vijeće, odnosno skupština općine
12. popunjen Upitnik o podacima kandidata-imenovanog člana izborne komisije.


VII

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor i imenovanje će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovoremeno obavješteni. Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova oglasa moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće biti vraćena kandidatima.
Javni oglas će biti objavljen putem Web stranice Općine Maglaj, RTV Maglaj, dnevne novine «Oslobođenje» i plakatiranjem na Oglasnoj ploči Općine Maglaj.
Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana zadnjeg objavljivanja.
Obrazac izjava iz tačke VI pod rednim brojem 9,10 i 11. i Upitnik pod rednim brojem 9. kandidati mogu preuzeti u šalter sali Općine Maglaj.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično na protokol ili preporučeno poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom:
«Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije – ne otvaraj»
na slijedeću adresu:
Općina Maglaj - Općinsko vijeće Maglaj - Komisija za izbor i imenovanja, Ul. Viteška br. 4, 74250 Maglaj
Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na telefon 032/ 465 814.
Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Maglaj izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i na one koji ne ispunjavaju uslove.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostaviti Općinskom vijeću
Nadležni organ – Općinsko vijeće Maglaj će cijeneći položaj kandidata na rang listi izvršiti
imenovanje i svoju odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti ovdje