• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.01.2020

JAVNI POZIV za sufinansiranje/finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2020. godinu

 

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2020. godinu i člana 34. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2020. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 11/19) Načelnik općine d o n o s i

 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje/finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2020. godinu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava neprofitnih organizacija i udruženja za sufinansiranje/finansiranje projekata iz oblasti: kulture, sporta, zdravlja, rada sa osobama sa invaliditetom, socijalnih usluga, unapređenja standarda boračkih kategorija, prevencija bolesti ovisnosti, humanitarne djelatnosti, afirmacije mladih, očuvanja kulturno-historijske baštine,  i ostalih i sl.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća i pravo na dodjelu sredstava imaju registrovana udruženja i neprofitne organizacije, čiji su projekti iz oblasti koje su predmet Javnog poziva, a koja ispunjavaju opće i posebne kriterije iz Javnog poziva.

 

KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Opći kriteriji:

1.Da je udruženje registrovano za djelovanje na području općine Maglaj, odnosno Bosne i Hercegovine,

2.Da je realizacija projekata od interesa za građane općine Maglaj ili doprinose razvoju i afirmaciji općine Maglaj i provode se na području općine Maglaj,

3.Da je postoji ekonomska i društvena opravdanost projekta koje udruženje predlaže i sprovodi,

4.Da je udruženje pozitivno poslovalo tokom predhodne godine,

5.Da je udruženje opravdalo utrošena sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini;

6.Organiziranost i broj članova udruženja,

7.Broj lica koja učestvuju u realizaciji projekta,

8.Specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju.

 

Posebni kriteriji:

1.mogućnost uključivanja invalidnih osoba u predloženi projekat,

2.projekti čije su aktivnosti usmjerene na konkretne akcije i konkretne ciljne grupe u navedenim oblastima.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumenti koje je potrebno dostaviti u prijavi:

 1. *Popunjene prijavne obrasce za sufinansiranje/finansiranje projekta možete direktno preuzeti u prostorijama zgrade Općine Maglaj Viteška 4 Maglaj – Protokol)
 2. *Rješenje o registraciji (ukoliko je izmijenjeno, dostaviti i osnovno rješenje);
 3. *Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj i račun u poslovnoj banci;
 4. *Program rada za tekuću godinu;
 5. *Finansijski plan za tekuću godinu;
 6. *Finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene od svih donatora u prethodnojgodini;
 7. *Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ili uvjerenje poreske uprave da udruženje/organizacija nije poreski obveznik;
 8. *Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike ili izjava ukolikoudruženje/organizacija nema zaposlenih lica;
 9. *Bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu;
 10. *Dokaz da je udruženje/organizacija registrovano u oblasti za koju se podnosi prijedlog projekta (iz Rješenja oregistraciji ili Statuta udruženja);
 11. *Izjava o finansiranju udruženja iz drugih izvora ili drugih nivoa vlasti u 2019. godini.

 

Dokumentaciju je potrebno numerisati i dostaviti redoslijedom kako je navedena.

Organizacija/udruženje koje je registrovano u 2020. godini i nije dobilo sredstva za projekte, nije dužno dostaviti dokumentaciju pod rednim brojevima 6. i 9.

 

OCJENA PRIJAVA:

Ocjenu i pripremu prijedloga rang liste projekata neprofitnih organizacija i udruženja pristiglih na ovaj poziv, vrši Komisija koju imenuje načelnik općine Maglaj.

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave neprofitnih organizacija i udruženja:

 • *koji ne ispunjavaju opće i posebne kriterije iz ovog poziva,
 • *čiji projekti nisu prijavljeni na način propisan ovim pozivom,
 • *čiji projekti imaju komercijalni ili isključivo naučno-istraživački karakter,
 • *čiji su projekti napravljeni samo u korist članova organizacije/udruženja,
 • *čiji projekti nemaju konkretne i mjerljive aktivnosti.
 • *koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku odobrenih budžetskih sredstava za projekte u prethodnom periodu, a prema uslovima propisanim aktima o odobravanju,
 • *koji apliciraju sa projektima koji je ranije podržala Općina Maglaj (projekti koji su već sa vizijom i misijom bili finansirani od strane Općine Maglaj) izuzev projekata koji imaju tradicionalni i internacionalni karakter ( više od 5 godina tradicije) .

U slučaju da udruženje aplicira sa partnerom u projektu, svi partneri u projektu treba da dostave dokumentaciju sa kojom dokazuju ispunjenje traženih kriterija.

Za udruženja koja su osnovana sa namjerom pomoći u ispunjavanju osnovnih prava određenih kategorija stanovništva (boračka i civilna) visinu sredstava će se odrediti u skladu sa pristiglim aplikacijama).

 

PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti naprotokol Općine Maglaj ili poštom na adresu:

 

Općina Maglaj

Viteška 4

74250  Maglaj

 „Prijava na Javni poziv – ne otvaraj“,

(sa napomenom za koju oblast se predaju aplikacije : mladi, kultura, civilna udruženja, sport, boračka udruženja)

 

Prijava u cjelosti mora biti dostavljena u printanoj formi na A4 formatu i na CD-u.

Svi dokumenti koji se predaju u prijavi moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 10.02.2020. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

U okviru Javnog poziva organizuju se „Otvoreni dani“ dana 05.02.2020.godine i 07.02.2020.godine  u periodu od 11,00 do 13,00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj (JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" ) gdje će svi zainteresovani aplikanti imati mogućnost da postave pitanja oko eventualnih nejasnoća  iz Javnog poziva.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba.

Protiv Odluke o izboru korisnika sredstava, učesnik Javnog poziva može podnijeti prigovor načelniku općine u roku tri dana od dana objavljivanja rezultata.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo putem e maila: eldina.mehinagic@maglaj.ba ferhat.bradaric@maglaj.ba

 

PRIJAVNE OBRASCE MOŽETE PREUZETI U PRILOGU:

1. Projektni prijedlog

2.Pregled budžeta

3.Matrica logičkog okvira

4.Plan aktivnosti i promocije

5.Administrativni podaci o aplikantu

6.Finansijska forma

7.Izjava 1

8.Izjava 2

9.Izjava 3

10.Lista