• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.10.2019

Javna rasprava o Nacrtu izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“

 

 

Obavještavaju se građani općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-1654/19 od 15.08.2019. godine o usvajanju Nacrta djelimične Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ organizuje Javna rasprava u četvrtak 17.10.2019. godine sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Djelimična zmjena Regulacinog plana obuvata područje Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“  i to prostorni obuhvatg centralnog dijela grada ulice Viteška, Aleja Ljiljana, Ilijasa Smajlagića i prostor Tržnog centra.

Djelimičnom izmjenom Regulacionog plana bi se u navedenom prostornom obuhvatu izvršile djelimične izmjene i korekcije namjene i razmještaja objekata i površina, plana parcelacije, plana građevinskih i regulacionih linija, plana infrastrukture i saobraćaja i riješio saobraćaj u pokretu i saobraćaj u mirovanju.

Na Nacrt djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ proveden je postupak Javnog uvida u periodu od 27.08.2019. godine do 10.09.2019. godine, izlaganjem dokumenta na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, u prostorijama Općine Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41 i web stranici Opine Maglaj.

Detaljnije informacije o Nacrtu dokumenta mogu se dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Pozivaju se građani općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi, da se upoznaju sa predloženim dokumentom i iznesu mišljenja, primjedbe i sugestije.

Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina i korisnici prostora u obuhvatu izmjene plana da izvrše uvid u Nacrt plana i iznesu primjedbe, sugestije  i prijedloge.

Za sve dodatne informacije, svi zainteresovani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41, telefon: 032 465 825.