• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.08.2019

OBAVJEŠTENJE O IZLAGANJU NACRTA DJELIMIČNE IZMJENE REGULACIONOG PLANA ,,CENTAR MAGLAJ-SJEVERNI DIO'' NA JAVNI UVID

 

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj  02-05-1-1654/19 od 15.8.2019. o usvajanju Nacrta Djelimične Izmjene Regulacionog plana ''Centar Maglaj-sjeverni dio'',provodi postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana, i to u periodu od 27.08.2019.godine do 10.9.2019. godine.

Djelimična izmjena Regulacionog plana obuhvata područje Regulacionog plana ,,Centar Maglaj-sjeverni dio'' i to prostorni obuhvat centralnog dijela grada ulice Viteške, Aleja Ljiljana, Ilijasa Smajlagića i prostor Tržnog centra.

Djelimičnom izmjenom Regulacionog plana bi se u navedenom prostornom obuhvatu izvršile djelimične izmjene i korekcije namjene i razmještaja objekata i površina,plana parcelacije,plana građevinskih i regulacionih linija,plana infrastrukture i saobraćaja i riješio saobraćaj u pokretu i saobraćaj u mirovanju.                                                                                                                              

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid:

  • na Oglasnoj ploči Općine Maglaj (ulaz u Općinu Maglaj)
  • prostorijama Općine Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove kancelarija broj 41
  • na web stranici Općine Maglaj

Detaljnije informacije, na Nacrt dokumenta zainteresovana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove. Primjedbe,prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana,u periodu javnog uvida će se upisivati u Svesku koja će se nalaziti u prostoriji Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, i dostavljati u pisanom obliku, na adresu Općina Maglaj, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove, Viteška 4.Maglaj.                   

Nakon isteka roka za javni uvid,organizovati će se javna rasprava na Nacrt Izmjene Regulacionog plana u roku od 15 dana.  O tačnom datumu i mjestu održavanja javne rasprave, građani će biti naknadno obavješteni, putem sredstava javnog informisanja.   

Pozivaju se svi zainteresovani građani Općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt Djelimične Izmjene Regulacionog plana ''Centar Maglaj-sjeverni dio'' i daju svoje mišljenje.Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina i korisnici prostora u obuhvatu izmjene plana da izvrše uvid u Nacrt plana i dostave primjedbe,sugestije i prijedloge.

Za sve dodatne informacije, svi zainteresovani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, kancelarija broj 41,tel.broj 032465825.

 

U prilogu možete pogledati .Nacrt plana .