• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.03.2019

Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Jedinstvenom organu uprave Općine Breza

Na osnovu člana 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 49/05), a u skladu sa članom 25. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Breza broj:01/2-05-886/13, od 06.05.2013. godine, Općinski načelnik Breza, objavljuje:

INTERNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos u Jedinstvenom organu uprave općine Breza

1. Referent za boračko-invalidsku zaštitu, na neodređeno vrijeme........................... 1 izvršilac

2. Namještenik na održavanju čistoće, na određeno vrijeme do povratka namještenika sa bolovanja….…........................................................ 1 izvršilac

OPIS POSLOVA:

1. Referent za boračko-invalidsku zaštitu
- prima i otprema svu poštu vezanu za boračko-invalidsku zaštitu,
- vodi evidenciju podnesenih zahtjeva i prati realizaciju istih,
- daje podatke za izradu informacija i izvještaja,
- vodi arhivu predmeta korisnika prava boračko-invalidske zaštite,
- izdaje propisane legitimacije RVI, šehidskim porodicama i porodicama poginulih boraca,
- obavlja poslove vezano za banjsko liječenje,
- vodi sve propisane evidencije iz oblasti boračko-invalidske zaštite po važećim zakonskim propisima,
- pribavlja uvjerenja o školovanju djece korisnika porodične invalidnine,
- obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu.

2. Namještenik na održavanju čistoće
- vrši čišćenje radnih prostorija, pranje i održavanje nus prostorija, hodnika i drugih prostorija,
- održava čistoću inventara,
- prijavljuje štetu na inventaru i zgradi pomoćniku načelnika za finansije inspekcijske poslove i opću upravu,
- vrši čišćenje i pripremanje sala za sastanke, sjednice i brine o njihovoj urednosti,
- stara se da po isteku radnog vremena ulazna vrata u zgradu i radne prostorije, prozori budu zatvoreni, svjetla ugašenja i sl.,
- obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Opći uslovi:
Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH (da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBiH, odnosno BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH) kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 

Posebni uslovi:

1. Referent za boračko-invalidsku zaštitu
- SSS/ IV stepen – Ekonomski ili tehnički smjer,
- Poznavanje rada na računaru,
- 6 mjeseci radnog iskustva.

2. Namještenik na održavanju čistoće
- osnovna škola,
- bez radnog iskustva

 

Dokumenti koje je potrebno priložiti (orginal ili ovjerene kopije):
- prijava na Interni oglas,
- diploma o završenoj školskoj spremi,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseca)
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 6 mjeseca),
- potvrdu o radnom iskustvu,(pod rednim brojem 1),
- dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u organima državne službe na bilo kojem nivou vlasti,
- ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovini,
- ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX I Ustava Bosne i Hercegovine,
- izabrani kandidat će nakon izbora biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta ne starije od tri mjeseca.
- radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme (pod rednim brojem 1.).

Namještenik koji bude primljen u radni odnos podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Pravo prijave na interni oglas imaju namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u FBiH.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 10 (deset) dana, od dana objavljivanja Internog oglasa.

Prijave na interni oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte, na adresu:

OPĆINA BREZA
Ul. Bogumilska br.1.
71370 B r e z a
- Komisija za provođenje Internog oglasa za prijem namještenika u radni odnos,
SA NAZNAKOM „NE OTVARAJ.”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Interni oglas možete preuzeti ovdje