• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.01.2019

Obavještenje o održavanju Javne rasprave o Nacrtu Izmjene Regulacionog plana „CENTAR MAGLAJ-SJEVERNI DIO“ u Maglaju

 

 

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 01-05-1-2887/18 od 27.12.2018. godine o usvajanju Nacrta Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ u Maglaju, organizuje Javna rasprava dana 05.02.2019. godine u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Izmjena Regulacionog plana provodi se po zahtjevu „Alu Wood Inžinjering“ d.o.o. Maglaj i „Saraj Milk“ d.o.o. Maglaj i obuhvata zemljište označeno sa k.č. broj: 1564/7 površine 885 m2 i k.č. broj: 1547/3 površine 360 m2, čiji je posjednik „Saraj Milk“ d.o.o. Maglaj i dio k.č. broj 1564/1 čiji je posjednik Općina Maglaj, koje se nalazi u ulici Aleja Ljiljana, kod poslovno-stambenog objekta SP 70.

Izmjenom Regulacionog plana bi se za planirani stambeno-poslovni  objekat koji je na grafičkom prikazu Namjena i razmještaj objekata, Plan parcelacije i Regulacionih i Građevinskih linija, određen u okviru građevinske parcele broj 141 izvršile djelimične korekcije, dimenzija i spratnosti.

Izmjena Regulacionog plana se radi u skladu sa čl.50. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 01/14 ).

Na Nacrt Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ u Maglaju proveden je postupak Javnog uvida izlaganjem dokumenta na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, u prostorijama Općine Maglaj, Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove kancelarija broj 41 i web stranici Općine Maglaj, u periodu od 07.01.2019. godine do 21.01.2019. godine.

Javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici Nosioca izrade „Stilprojekt“ d.o.o. Zavidovići Podružnica Maglaj i predstavnici Nosioca pripreme općine Maglaj.

Pozivamo građane općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi, da se upoznaju sa predloženim dokumentom i iznesu mišljenja, primjedbe i sugestije.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 032 465 825.