• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.01.2019

Obavještenje o održavanju Javne rasprave o Nacrtu Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ u Maglaju

 

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-2888/18 od 27.12.2018. godine o usvajanju Nacrta Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ u Maglaju organizuje Javna rasprava dana 06.02.2019. godine u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Izmjena Regulacionog plana provodi se po zahtjevu Jasmina Begića, Ibrišima Husukića i Semira Hadžića i obuhvata zemljište označeno sa k.č. broj 1522/25, površine 659m2, posjednici Jasmin Begić, Ibrišim Husukić i Semir Hadžić i zemljište označeno sa k.č. broj 1522/26 i k.č. broj 1525/2 posjednik Općina Maglaj, koji se nalazi u ulici Aleja Ljiljana, zapadno od Trgovačkog centra „Konzum“.

Izmjenom Regulacionog plana bi se za planirani stambeno-poslovni objekat na grafičkom prikazu Namjena i razmještaj objekata, Plan parcelacije i Regulacionih i Građevinskih linija, predviđen u okviru formirane građevinske parc ele označene brojem 14 izvršile korekcije, granica građevinske parcele, građevinskih linija, dimenzija i spratnosti i izvršile korekcije planirane uporedne saobraćajnice.

Izmjena Regulacionog plana se radi u skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 01/14 ).

Na Nacrt Izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-Sjeverni dio“ u Maglaju proveden je postupak Javnog uvida izlaganjem dokumenta na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, u prostorijama Općine Maglaj, Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove kancelarija broj 41 i web stranici Općine Maglaj u periodu od 07.01.2019. godine do 21.01.2019. godine.

Javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici Nosioca izrade „Stilprojekt“ d.o.o. Zavidovići Podružnica Maglaj i predstavnici Nosioca pripreme Općine Maglaj.

Pozivamo građane općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi, da se upoznaju sa predloženim dokumentom i iznesu mišljenja , primjedbe i sugestije.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 032 465 825.