• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.04.2018

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjena radna mjesta

Na osnovu člana  23. Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji Bosne  i Hercegovine (“Služben novine Federacije BiH”, broj: 49/05), a  u vezi sa  Odlukom o potrebi raspisivanja javnog oglasa broj:01-34-3-775/18 od 02.04.2018.godine, Općinski  načelnik Maglaj objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjena radna mjesta

 

  1. Viši referent za statistiku i lokalni razvoj i administrativno tehničke poslove- 1 izvršilac u Službi za privredu,finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj,

 

  1. Viši samostalni referent za izgradnju i održavanje infrastrukturnih i ostalih građevinskih objekata- 1 izvršilac u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj.

 

Opis poslova za  poziciju 1.

-          prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim upustvima i uspostavlja dokumentacioni materijal prema programu statističkih istraživanja  za općinu, kao izvještajnu  jedinicu i to iz oblasti:“demografije, zaposlenosti, poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva i poduzetništva”, učestvuje u statističkim  istraživanjnima u  svojstvu kontrolora, anketara, popisivača, održava vezu sa izvještajnim jedinicama i osigurava kvalitet statističih podataka,priprema statističke, analitičke i informativne i druge  materijale za potrebe apliciranja iz djelokruga općine  za uvodni dio aplikacija, za grantove i fondove domaćih i međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija, te monetarnih fondova,vrši statističke poslove od interesa za općinu i  prikuplja podatke za “ličnu kartu općine”, davanje uputstava izvještajnim jedinicama u vezi  statističkih istraživanja  i ostvaruje  saradnju sa  Službom za statistiku ZE-DO kantona i Federalnim zavodima, učestvuje u izradi strategije razvoja općine po utvrđenoj metologiji strategije, praćenje  objavljenih podataka u statističkim  biltenima, vrši ovjeru knjiga samostalnih  privrednika, radi u  komisiji  za procjenu  šteta nastalih  od prirodnih i drugih nesreća na području općine-primjena uredbe o jedinstvenoj  metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, radi poslove statistike  i upravno pravne poslove u oblasti obrta, obavlja  poslove za  osnivanje  samostalnih radnji, odnosno  samostalno  obavljanje obrta, priprema rješenja o  odobrenjima  za rad o proširenju predmeta poslova, te rješenja  o svim promjenama koje  nastaju u vezi sa obavljanjem  samostalne djelatnosti, zajedno sa samostalnim  referentom za  registaraciju  privrednih subjekata i izdavanje potrebnih dokumenata, obavlja dio poslova  po zahtjevu podnosioca zahtjeva za izdavanje  potrebnih dokumenata   iz nadležnosti drugih službi, obavlja i druge poslove   po nalogu općinskog  načelnika, rukovodioca službe i  šefa odjeljenja. 

 

 

Opis poslova za poziciju 2.

-         vrši potrebne  premjere i predračun građevinskih radova u svrhu sanacije, rekonstrukcije  ili izgradnje građevinskih objekata,vrši nadzor nad izvršavanjem  povjerenih poslova, održavanja javne higijene, gradskog zelenila i zimskog održavanja  gradskih javnih površina, javne rasvjete i slično,u koordinaciji sa stručnim savjetnikom za izgradnju i održavanje  infrastrukturnih objekata obavlja nadzor u vezi sa horizontalnom,  vertikalnom  i drugom saobraćajnom signalizacijom,učestvuje u kreiranju dekoracije grada  povodom značajnih  datuma,vrši izradu  održavanja  izgrađenih  komunalnih objekata, gradskog zelenila i zimskog održavanja  gradskih javnih površina,vodi evidenciju podataka o lokalnim i nekategorisanim putevima  i prati  potrebe  tekućih održavanja istih, kao i terensko snimanje  stanja ostalih  infrastrukturnih i drugih građevinskih objekata,vrši pripreme  tenderske dokumentacije za građevinske radove u svrhu javnog  nadmetanja i obavlja tehničke  poslove,vrši nadzor  ispred  Općine Maglaj  nad kapitalnim ulaganjima,vrši nadzor   ispred Općine Maglaj  na poslovima tekućeg održavanja  infrastrukturnih objekata,obavlja  operativne  poslove  na terenu, vezano za održavanje, rekonstrukciju  i izgradnju  infrastrukturnih  i drugih građevinskih objekata, obavlja i druge poslove po nalogu  načelnika i rukovodioca službe.

                                                            

Opći uslovi za poziciju 1. i 2.

Opći uslovi propisani članom  24. Zakona o namještenicima  u organima državne  službe u Federaciji  BiH (da je državljanin  BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova  radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje  poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine  od dana objavljivanja  javnog oglasa  nije otpušten iz  organa državne službe kao rezultat  disciplinske kazne  na bilo kojem nivo vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH i da nije obuhvaćen  članom IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine).

 

Posebni uslovi za poziciju 1.   

-      SSS/ IV stepen – ekonomska škola  ili gimnazija,

-      položen stručni  ispit za  namještenike,

-      jedna  godina radnog staža  nakon završene škole, 

-      poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi za poziciju pod rednim brojem 02.

-      Viša stručna sprema građevinskog smjera (inženjer građevinarstva),

-      položen stručni  ispit za namještenike

-      poznavanje rada na računaru (AutoCAD 2000),

-      jedna godina radnog staža nakon završene škole,

-      vozački ispit “B” kategorije.

 

Uz prijavu na  javni oglas za poziciju 1. i poziciju 2.  potrebno je dostaviti  slijedeće dokumente ( original ili ovjerene fotokopije):

-      Diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi;

-       Uvjerenje o stručnom ispitu;

-      Uvjerenje  nadležnog suda  da se protiv kandidata  ne vodi krivični postupak ( ne starije od tri mjeseca);

-      Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od  6 mjeseci);

-      Kopiju CIPS –ove lične karte;

-      Ovjerena izjava kandidata  da u posljednje dvije godine  od dana objavljivanja  javnog oglasa  nije otpušten  iz organa državne  službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH;

-      Ovjerena izjava kandidata  da nije  obuhvaćen odredbom člana  IX. 1. Ustava BiH;

-      Dokaz  o  poznavanja rada na računaru (za poziciju 2. i AutoCAD 2000);

-      Potvrda o radnom stažu;

-      Potvrda o položenom  stručnom ispitu;

-      Dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije (za poziciju 2);

-      Uvjerenje o općoj  zdravstvenoj sposobnosti  bit će  dužni  dostaviti  izabrani  kandidati prije stupanja na rad.

 

Svaki kandidat je dužan u prijavi  dostaviti  svojeručno potpisanu  Izjavu da daje  izričitu saglasnost  Jedinstvenom općinskom organu uprave Općinski načelnik Maglaj, za obradu njegovih ličnih  i posebnih  podataka sadržanim  u dostavljenoj dokumentaciji  uz prijavu na javni oglas, u svrhu i na način  obrade ličnih podataka  na osnovu zakona  ili drugog propisa, a u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka.

 

Napomena: U radni odnos  mogu biti primljeni i kandidati koji imaju navršen potreban  radni staž nakon sticanja školske spreme a  nemaju položen stručni ispit, s tim da su taj ispit  dužni položiti  u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos kako je to definisano  članom 32. stav 2. Zakona o namještenicima u organima  državne službe u  Federaciji Bosne i Hercegovine .

 

Radni odnos se zasniva uz obavezan probni rad  u trajanju od tri mjeseca.

 

Javni oglas ostaje otvoren  15 (petnaest) dana  računajući od posljednje objave u jednom od  tri dnevna lista  koji se distribuiraju na cijelom  prostoru Federacije BiH.  

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte, preporučeno ili  predavanjem na pisarnici Općine Maglaj,  na adresu:

 

Općina Maglaj, Općinski načelnik,  Viteška  broj 4. Maglaj, sa naznakom  “Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređen o vrijeme  u Općini Maglaj-NE OTVARATI”

 

Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzeti u razmatranje.

 

Tekst oglasa možete preuzeti ovdje.