• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.03.2018

U toku 16. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

U toku je 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj za koju je predložen slijedeći Dnevni red:

 

 

1.Izvještaj Jedinstvenog organa uprave za period 01.01. – 31.12.2017.godine; Download

2.Program rada Jedinstvenog organa uprave za 2018. godinu; Download

3.Izvještaj o radu sanitarno-komunalnog i vodoprivrednog inspektora za 2017. godinu; Download

4.Izvještaj o izvršenju Budžeta-Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2017.godine; Download

5.Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2017. godinu; Download

6.Prijedlog Programa utroška sredstava – Finansiranje boračkih udruženja za 2018. godinu; Download 

7.Prijedlog Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2018. godinu; Download 

8.Prijedlog Programa utroška sredstava – Poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2018. godinu; Download

9.Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad Upravnog odbora JU «Dom zdravlja» Maglaj i JU «Narodna apoteka» Maglaj; Download

10.Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj; Download

11.  a) Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi; Download
         b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Maglaj; Download

12.Prijedlog Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu; Download

13.Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina – zemljišta Mehić (Edhem ) Šefik; Download

14.Izvještaj o realizaciji „Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020. godina“ za 2017. godinu;  Download

15.Informacija o postupku potpune eksproprijacije nekretnina za izgradnju „Groblja Borik“ u Maglaju. Download

 

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice

- Vijećnička pitanja i inicijative