• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.01.2018

OBAVJEŠTENJE - Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade

 

Zaključkom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-1941/17 od 22.08.2017. godine, prihvaćen je Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade.

Nacrt Odluke upućen je na javnu raspravu.

Obavještavamo sva pravna i fizička lica na području Općine Maglaj da mogu izvršiti uvid u Nacrt navedenih Odluka na Info šalteru Općine Maglaj svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 sati, počev od 11.01.2018. godine. Također, iste možete pogledati i u prilogu: Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade  i Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Nakon održanog javnog uvida organizirat će se javna rasprava 19.01.2018. godine ( petak ) u 11,00 sati u sali Općinskog vijeća- zgrada JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica i građani općine Maglaj da prisustvuju javnoj raspravi, zbog upoznavanja sa tekstom Nacrta i dobijanja potrebnih pojašnjenja.

Primjedbe i prijedlozi na Nacrt Odluka, moći će se dostaviti sedam dana nakon održane javne rasprave u Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Za sve dodatne informacije, svi zainteresovani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 42. tel. broj 032 609 676.