• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.10.2017

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI ZA PROIZVODNJU JAGODIČASTOG VOĆA NA PODRUČJU OPĆINE MAGLAJ

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2017. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:8/16), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2017. godinu, Općinski načelnik o b j a v lj u j e

 

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju jagodičastog voća na području općine Maglaj

 

1. PREDMET POZIVA

 

- Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju jagodičastog voća na području općine Maglaj u 2017.godini.

- Pravo na poticaj imaju poljoprivredni proizvođači jagodičastog voća (malina, kupina, borovnica, aronija i jagoda), a koji su zasnovali nasade jagodičastog voća na površini minimalno od 0,1 ha (1 dunuma) i više.

- Rok za podnošenje zahtjeva je 30.10.2017. godine.

- Visina poticaja za navedenu proizvodnju iznosi 0,07 KM / 1 kilogramu otkupljene količine od strane registriranog otkupljivača (visina poticaja može biti i veća po jedinici mjere, ovisno od broja zaprimljenih i odobrenih zahtjeva).

 

2. PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

 

a) Poljoprivrednici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis u Registru poljoprivrednih gazdinstva i Registru klijenata vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

b) Individualni poljoprivredni proizvođači koji su izvršili upis u Registar

poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava i Registar klijenata na svom ili zakupljenom

zemljištu od fizičkih lica, vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim

pozivom.

 

VRSTE POTICAJA , KRITERIJI, I POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Poticaj se odnosi na proizvodnju jagodičastog voća.

 

Visina poticaja za navedenu proizvodnju iznosi 0,07 KM / 1 kilogramu otkupljene količine od strane registriranog otkupljivača, na području općine Maglaj.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

1. Zahtjev

2. Potvrda o otkupljenim količinama od strane registriranog otkupljivača.

3. Lista korištenja iz RPG-a i RK

4. Dokaz o vlasništvu nad parcelom ili ugovor o zakupu/korištenju zemljišta na kome je zasnovana proizvodnja, ukoliko se isti dokaz ne nalazi već u dosijeu RPG-a i RK-a,

5. Potvrda o aktivnom tekućem računu.

 

 

 

3. PROVEDBA POSTUPKA

 

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola Općine Maglaj, Općinskom načelniku – Komisija za poticaje.

Ispunjenost kriterija utvrdit će Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 30.10.2017. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenih rokova neće se uzimati u razmatranje.