• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.10.2016

Obavještenje o održavanju javne rasprave o nacrtu plana

U skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-1381/16 od 02.08.2016. godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“, organizuje se JAVNA RASPRAVA dana 06.10.2016. godine u 17.00 sati u Sali općinskog vijeća Maglaj.

Izmjene Regulacionog plana obuhvata zemljište koje se nalazi u sjevernom dijelu grada u ulici Bosanska, čiji je nositelj prava Mahmić Nurudin.

Na Nacrt djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ proveden je postupak Javnog uvida izlaganjem dokumenta na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, u prostorijama Općine Maglaj, Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove kancelarija broj 41 i WEB stranici Općine Maglaj, u periodu od 23.8.2016. do 23.9.2016. godine.

Javnoj raspravi će prisustvovati predstvanici Nosioca izrade „Stilprojekt“ d.o.o. Zavidovići i predstavnici Nosioca pripreme Općine Maglaj.

Pozivano zainteresirane građane Općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi na Nacrt djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“.
Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina i korisnici prostora, u obuhvatu Izmjene plana da izvrše uvid u Nacrt plana, uključe se u Javnu raspravu i iznesu primjedbe i sugestije i peijedloge.


Uvid u Nacrt djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ može se izvršiti u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove (kancelarija broj 41) gdje se mogu dobiti potrebna pojašnjenja.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj 032 609-670 i 609-671.

Obavještenje možete preuzeti ovdje >>Download