• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.08.2016

Obavještenje za javnost o izlaganju nacrta plana na javni uvid

Obavještava se javnost da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1- 1381 /16 od 02.08.2016. godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj-sjeverni dio", provodi postupak javnog uvida u trajanju od 30 dana, u periodu od 23.08 2016 godine do 23.09. 2016. godine

Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište označeno sa k.č. broj: 991/3, 991/4,991/10 . 992/2, 99374, 993/7,993/8,upisane u pl. broj. 2754 čiji je nositelj prava Mahmić Nurudin i zemljište označeno sa k.č. broj. 989/1i 989/2 k.o. Maglaj, koje se nalazi u sjeverno m dijelu grada u ulici Bosanska.

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid:
- na Oglasnoj ploči Općine Maglaj ( ulaz u općinu Maglaj)
- prostorijama Općine Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove kancelarija broj 41
- na web stranici Općine Maglaj

Detaljnije informacije, obavještenja i pomoć u formulisanju primjedbi na Nacrt dokumenta sva zainteresovana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme - u Službi za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana, će se upisivati u Svesku koja će se nalaziti u prostoriji Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove , i poštom u pisanom obliku, na adresu Općina Maglaj, Služba za urbanizam geodestke i imovinsko pravne poslove, u periodu trajanja javnog uvida.

Nakon isteka roka za javni uvid, organizovat će se javna rasprava na Nacrt djelimične izmjene Regulacionog plana «Centar Maglaj-Sjeverni dio" u roku od 7 dana.
O tačnom datumu i mjestu održavanja javne rasprave, javnost će biti naknadno obavještenja , putem sredstava javnog informisanja.

Pozivaju se svi zainteresovani građani općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj-sjeverni dio".

Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina i korisnici prostora u obuhvatu izmjene plana da izvrše uvid u Nacrt plana i dostave primjedbe,sugestije i prijedloge.

Za sve dodatne informacije , svi zainteresovani mogu se obratiti u Općinu Maglaj,Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove ,kancelarija broj 41. tel.broj 609-671.

Skicu namjene i razmještaja objekata možete pogledati ovdje >> Download

Skicu plana parcelacije možete pogledati ovdje >> Download

Tekst opisa Djelimične izmjene regulacionog plana "Centar Maglaj - sjeverni dio" možete pogledati ovdje >> Download