• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.04.2016

JAVNI POZIV za zbrinjavanje pasa u sklonište za životinje

Pozivaju se registrovana Udruženja građana da dostave svoje projekte zbrinjavanja pasa u skloništ za životinje radi finansiranja usluga hvatanja i zbrinjavanja pasa uhvačenim na užem urbanom području općine Maglaj, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja sa trajanjem finansiranje do 31.12.2016. godine.

Pravo na podnošenje prijava sa priloženim projektima imaju sva registrovanja Udruženja građana, koja ispunjavanju uslove za hvatanje i zbrinjavanje pasa i koja će projektom planirati hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica, u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja. Sklonište mora biti izgrađeno i odobreno rješenjem Općinskog organa na čijoj teritoriji je izgrađeno.

Projekti treba da sadrže:
1. Naziv projekta
2. Opis sadržaja projekta
3. Vrijeme i mjesto realizacije projekta
4. Projektne aktivnosti
5. Finansijski plan
6. Kontaktne podatke sa adresom i brojem telefona

Projekti moraju biti sa potpisom, pečatom i priloženim dokazima o registraciji Udruženja građana. Javni poziv je otvoren 7 dana od datuna Objave na Oglasnoj ploči Općine Maglaj. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti na adresu Viteška broj 4. Općina Maglaj, 74250 Maglaj, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za zbrinjavanje pasa u skloništu za životinje „NE OTVARAJ“